Forfatterarkiv: Jørgen Nielsen

En klynge er født!

En klynge er født! – Storken kom til Skibsted midt i april ! (netop som strategiplanen blev sendt til opsætning)

Styregruppe, borgerinvolveringsgruppe og kommunikationsgruppe smelter sammen til et koordinerende ”Klyngeråd” fra 28/6 18. Arbejdsgrupper deltager ad hoc i klyngerådets møder. Klynge årsmøder afholdes for alle borgere. Kontakterne i nuværende borgerinvolveringsgruppe er de tovholdere, som klyngerådet kan bruge, når de skal kommunikere noget ud i samtlige lokalområder.

Hent den til pc her og mobil/ipad her

Det nye Klyngeråd for Rebild Øst Klyngen konstituerer sig på møde med styregruppen d. 28/6 18.

Repræsentation Medlemmer
Landsbyrådet *Birgitte Mikkelsen, Horsens
Landsby Jørgen Brøndgaard Nielsen, Askildrup
Landsby – ledig plads ?
Lokalråd Blenstrup Carsten Hvillum, Blenstrup
Lokalråd Bælum Henrik Christensen, Bælum
Lokalråd Terndrup Ivan Johansen, Terndrup
Rebild Kommune Sara Tornøe
Presseansvarlig *Gitte Holm Madsen, Blenstrup
Hjemmesideansvarlig Jørgen Nielsen, Hellum
Facebookansvarlig *Hanne Førster, Blenstrup
Fundraising *Gitte, Hanne, Birgitte,
Suppleant Jacob Ellemann, Terndrup
Suppleant Karina Lykke Andersen, Bælum

 

Engagerede arbejdsgrupper sprudler med fælles tiltag – Rebild Kommune bakker op!

Læs mere – status fra arbejdsgrupperne her: (link afrapportering Pia under bjælken ”Klyngen” – siden Processen opstart 1½ år)

Handlekraftigt klyngeråd sætter turbo på konkrete tiltag

Arbejdsgruppen Fælles identitet, bosætning og markedsføring er alle med i det nye klyngeråd, som repræsenterer de 3 store byers lokalråd, landsbyrådet og 2 øvrige landsbyer samt ansvarlige for presse, hjemmeside og facebook for at sikre koordinering og effektivitet, også fundraisergruppe og Rebild Kommune er repræsenteret.

Arbejdsgruppen fortsætter sideløbende arbejdet.  De er i dialog med 3 reklamebureauer omkring kampagne ”20 min. til alt” og har tilsagn fra Terndrup busser om at de vederlagsfrit vil køre med busreklamer. De kører med rigtig mange busser rundt i hele Himmerland.

Der er også lagt et stort forarbejde omkring bosætningsanalyser m.m. , dialog med kommunen og involvering af lokale politikere og ejendomsmæglere.

Denne kampagne som bringes på facebooksider og hjemmesider skal også omfatte landsbyerne.

Ellers er klyngerådets opgaver at varetage Rebild Øst Klyngens interesser, at fremme dens udvikling og at søge at få medindflydelse i anliggender, som vedrører klyngen. Klyngerådet skal være et koordinerende, formidlende og igangsættende led i hele Rebild Øst Klyngens område, og det er rådets opgave at være opmærksom på, hvilke planer, initiativer og behov, der opstår i klyngen. Klyngerådet skal fungere som kontaktled mellem klyngen og Rebild Kommune og andre.

Det er klyngerådets ansvar at have overblik over og koordinere mellem de igangværende arbejdsgrupper. Det er arbejdsgruppernes ansvar at informere om arbejdet i grupperne, referater m.m. skal sendes til webmaster, så alle kan orientere sig på hjemmesiden.

Klyngerådet hører gerne fra nye frivillige, som ønsker at involvere sig i klyngesamarbejdet. Enten med deres faglige kompetencer, til enkelt opgaver eller i eksisterende eller nye projektgrupper.

Jeg ønsker Rebild Øst Klyngen og klyngerådet held og lykke fremover og takker for et spændende og godt samarbejde til alle involverede borgere, styregruppe, kommunikationsgruppe, borgerinvolveringsgruppe i Rebild Øst Klyngen, Rebild Kommune og til klyngesekretariatet 😊

                                                                                                                                                                                                                                                                            Pia Bonde, proceskonsulent.

 

NB: Uddybning af ovenstående findes under bjælken ”Klyngen” – siden ”Processen opstart 1½ år”

 

Så langt – så godt! – Klyngesamarbejdet blomstrer.

Der er nu nedsat en eller flere arbejdsgrupper under hvert indsatsområde.

Du/i er velkomne i arbejdsgrupperne eller med en ny arbejdsgruppe, som understøtter visionen og et eller flere af indsatsområderne.

Mange grupper mødes inden den fælles workshop for alle arbejdsgrupperne d. 6/3 kl. 19 – 21.30 i Blenstrup Kultur- og aktivitetscenter.

Udover gruppernes egne møder holdes der 3 fælles inspirations-, sparrings- og arbejdsmøder for alle arbejdsgrupper 21/3, 25/4 og 16/5.

 

Ca. 60 mødte op til borgermøde, alle deltog aktivt i aftenens program. En del meldte sig efterfølgende på arbejdsgrupper under de 6 indsatsområder. Ca. 15- 20 arbejdsgrupper er i gang i klyngen. Spændende at se, hvilke fælles samarbejdsprojekter, der vokser ud af gruppernes arbejde.

 

Alle arbejdsgrupper mødes i Blenstrup kultur og aktivitetscenter til workshop og sparring d. 6/3 kl. 19 – 21.30!  Velkommen. 

 

 

Vision Rebild Øst!

I Rebild Øst er der højt til himlen og tæt til det hele!  

Med et bredt udbud af lokale kvalitetsprodukter og et aktivt foreningsliv byder området på alsidige oplevelser for den kræsne gane, naturelskeren og den aktive sportsudøver.

De autentiske og levende lokalsamfund, som er præget af østhimmerlandsk lune og foretagsomhed, bringer nærhed og livskvalitet til den moderne familie, de unge, de erfarne og alle gæsterne.

Her er aldrig kedeligt!

Indsatsområder:

  • Fælles identitet, bosætning og markedsføring
  • Fælles mødesteder – mødesteder for unge
  • Infrastruktur – transport etc…
  • Natur, stier og friluftsliv
  • Foreningssamarbejde
  • Erhverv og turisme

Arbejdsgrupperne kommer på hjemmesiden www.rebildøstklyngen.dk ! Jørgen Nielsen bygger sider til alle arbejdsgrupper under bjælken ”Klyngen” – ”arbejdsgrupper”.

På hjemmesidens forside bringes gerne nyt fra arbejdsgrupperne, efterlysninger af kompetencer, interessenter m.fl… andet fra grupperne. Så hold jer ikke tilbage.

Det samme gælder klyngens fælles facebook side, ansvarlig Hanne Førster hanneb79@hotmail.com

 

Alle I klyngen skal kunne følge med 

  • og skal kunne kontakte arbejdsgrupperne med ideer og for at indgå i arbejdsgruperne, samt melde ind med arbejdsgrupper, som hører under de 6 indsatsområder.

 

Arbejdsgrupperne sender løbende nyt fra grupperne, referater, fotos af processer m.m. til Jørgen: jpsn@jelm.dk, Klyngens webmaster, eller jeres lokale hjemmesideansvarlige.

Det samme gælder klyngens fælles facebook side, brug den, ansvarlig Hanne Førster hanneb79@hotmail.com

 

Nye arbejdsgrupper skal bruge de vedhæftede skemaer / kit for det relevante indsatsområde, for at lette styregruppens samling af materialet i udviklingsstrategien.

 

Arbejdsgrupperne udarbejder handleplaner, de skal skrives ind i den samlede udviklingsplan/-strategi for Rebild Øst Klyngen, som styregruppen skal færdiggøre i maj. (Det kan også være projekter, som ikke er påbegyndt).

 

Styrke til kommende fondsansøgninger: De handleplaner og projekter, som kommer med i udviklingsplanen, står stærkt, når der skal søges fonde, da det borger for et grundigt forarbejde og et gedint fællesskab, der står bag projekterne.

På Borgermødet blev arbejdsgrupper nedsat under hvert indsatsområde. Under hvert tema kan være/-er flere underarbejdsgrupper.

f.eks er der under mødesteder også en arbejdsgruppe på tværs af hallerne, kontaktliste vedhæftet. En arbejdsgruppe Fælles aktivitetscenter Bælum er under opbygning, kontaktliste følger.

Blenstrup har nedsat arbejdsgrupper på tværs i Blenstrup, disse kommer også på hjemmesiden. Terndrups områdefornyelsesprojekt og arbejdsgrupperne der´ kommer på. Flere ildsjæle er i gang med at kontakte relevante interessenter og ressourcepersoner til foreslåede arbejdsgrupper.

 

Er der andre projekter i gang/ på vej i klyngen?, som hører under de 6 indsatsområder og Klyngens vision, vil styregruppen og jeg gerne vide det.  

De skal meget gerne med i strategiplanen og på hjemmesiden. Kontakt styregruppen eller undertegnede.

 

Rigtig god weekend til alle!

Venlig hilsen

Pia Bonde

post@piabonde.dk

20 32 22 23

 

www.rebildøstklyngen.dk

Borgermøde 31/01.

Hent Annoncen som PDF til print her. Husk at sætte V ved tilpas siden før du printer, for at få hele annoncen med.

 

Alle borgerne i Rebild Øst Klyngen inviteres til borgermøde 31. januar!
Bor du i Rebild Øst Klyngen – så kom til Siem forsamlingshus den 31. januar fra kl. 19-21.30. Kaffe og ostebord i pausen.
Her kan du være med til at sætte dit præg på, hvordan klyngens skal udvikles fremover.

I løbet af 2017 blev alle Rebild Øst Klyngens herligheder kortlagt og i december offentliggjort i en flot rapport, som kan læses på Rebild Øst Klyngens hjemmeside. Rapporten er dels et resultat af den borgerundersøgelse der blev gennemført i efteråret, og hvor hele 1.442 borgere besvarede et spørgeskema og dels af de mange dialogmøder der også blev holdt om forskellige temaer. Borgerinvolveringsgruppens store arbejde med at kortlægge faciliteter og stedbundne potentialer. Herudover har Rebild Kommune bidraget med mange oplysninger om området og de visioner, kommunen har for at udvikle vores Kommune.

Nu skal der handling til
Med rapporten, har vi fået et solidt grundlag for at komme videre til næste fase. Nu skal der nemlig handling på alle de gode ideer, der kom frem i kortlægningsfasen. De handlinger der skal sættes i gang, skal både være med til at øge livskvaliteten for de borgere, der bor i området og være med til at trække flere borgere til området. På den lange bane er intentionen bag Klyngen nemlig, at området blive mere synligt på landkortet, som et unikt sted at bo og som et sted, hvor det også er attraktivt at flytte til.

Borgermødet har derfor tre punkter + Kaffe/the og ostebord:
1. Først vil Styregruppen præsentere essensen af den kortlægning, der fandt     sted i efteråret og som resulterede i, at vi nu har fået en fin rapport om klyngens herligheder, samt hvilke indsatsområder, borgerne har peget på, at vi skal arbejde videre med.
Indsatsområderne er I første omgang:
– Fælles identitet, bosætning og markedsføring
– Infrastruktur
– Natur, stier og friluftsliv
– Fælles mødesteder, herunder mødesteder for unge
– Foreningssamarbejde
– Erhverv og turisme
2. Herefter kommer Landskabsarkitekt Line Toft. Line har været konsulent på andre landsbyklynger, og vil inspirere os med eksempler på, hvad andre Klynger har præsteret af resultater ved at indgå i et klyngesamarbejde.
3. Kaffe/the og ostebord.

4. Til sidst skal vi i fællesskab drøfte, hvilke ideer vi synes det kunne være interessant at arbejde videre med ligesom vi også skal aftale, hvordan vi kommer videre med de forskellige indsatsområder. Alle ideer er velkomne denne aften.

På borgermødet vil det være muligt at melde sig ind i en af de arbejdsgrupper, der skal være med til at realisere nogle af de mange gode ideer der måtte komme frem. Det skal dog siges, at det ikke er noget krav, at man melder sig i en arbejdsgruppe fordi man deltager i borgermødet. Alle er meget velkomne og alle gode ideer modtages gerne.

For de, der gerne vil med i en arbejdsgruppe, bliver der holdt en workshop den 6. marts fra kl. 19.00–21.30 i Blenstrup Kultur- og aktivitetscenter.

Efterfølgende vil konsulent Pia Bonde i samspil med medarbejdere fra Rebild Kommune inspirere og supportere arbejdsgrupperne på 3 fællesmøder for arbejdsgrupperne i løbet af foråret.

Rapporten kan læses på klyngens fælles hjemmeside www.rebildøstklyngen.dk – ”Klyngen” – ”Kortlægning herligheder” og på facebooksiden ”Rebildøstklyngen”.

Rebild Øst Klyngen er lokalområderne: Gerding, Horsens, Blenstrup, Dollerup, Askildrup, Fræer, Skibsted, Svanfolk, Smidie, St. Brøndum, Lyngby, Bælum, Lille Brøndum, Hellum, Torup, Siem, Terndrup, Solbjerg og Korup.

 

Bemærk: Workshop for arbejdsgrupper bliver d. 6/3 2018 kl. 19 – 21.30 i Blenstrup Hallen (ikke d. 28/2 18. som tidligere planlagt)