Forfatterarkiv: Jørgen Nielsen

En klynge er født!

En klynge er født! – Storken kom til Skibsted midt i april ! (netop som strategiplanen blev sendt til opsætning)

Styregruppe, borgerinvolveringsgruppe og kommunikationsgruppe smelter sammen til et koordinerende ”Klyngeråd” fra 28/6 18. Arbejdsgrupper deltager ad hoc i klyngerådets møder. Klynge årsmøder afholdes for alle borgere. Kontakterne i nuværende borgerinvolveringsgruppe er de tovholdere, som klyngerådet kan bruge, når de skal kommunikere noget ud i samtlige lokalområder.

Hent den til pc her og mobil/ipad her

Det nye Klyngeråd for Rebild Øst Klyngen konstituerer sig på møde med styregruppen d. 28/6 18.

Repræsentation Medlemmer
Landsbyrådet *Birgitte Mikkelsen, Horsens
Landsby Jørgen Brøndgaard Nielsen, Askildrup
Landsby – ledig plads ?
Lokalråd Blenstrup Carsten Hvillum, Blenstrup
Lokalråd Bælum Henrik Christensen, Bælum
Lokalråd Terndrup Ivan Johansen, Terndrup
Rebild Kommune Sara Tornøe
Presseansvarlig *Gitte Holm Madsen, Blenstrup
Hjemmesideansvarlig Jørgen Nielsen, Hellum
Facebookansvarlig *Hanne Førster, Blenstrup
Fundraising *Gitte, Hanne, Birgitte,
Suppleant Jacob Ellemann, Terndrup
Suppleant Karina Lykke Andersen, Bælum

 

Engagerede arbejdsgrupper sprudler med fælles tiltag – Rebild Kommune bakker op!

Læs mere – status fra arbejdsgrupperne her: (link afrapportering Pia under bjælken ”Klyngen” – siden Processen opstart 1½ år)

Handlekraftigt klyngeråd sætter turbo på konkrete tiltag

Arbejdsgruppen Fælles identitet, bosætning og markedsføring er alle med i det nye klyngeråd, som repræsenterer de 3 store byers lokalråd, landsbyrådet og 2 øvrige landsbyer samt ansvarlige for presse, hjemmeside og facebook for at sikre koordinering og effektivitet, også fundraisergruppe og Rebild Kommune er repræsenteret.

Arbejdsgruppen fortsætter sideløbende arbejdet.  De er i dialog med 3 reklamebureauer omkring kampagne ”20 min. til alt” og har tilsagn fra Terndrup busser om at de vederlagsfrit vil køre med busreklamer. De kører med rigtig mange busser rundt i hele Himmerland.

Der er også lagt et stort forarbejde omkring bosætningsanalyser m.m. , dialog med kommunen og involvering af lokale politikere og ejendomsmæglere.

Denne kampagne som bringes på facebooksider og hjemmesider skal også omfatte landsbyerne.

Ellers er klyngerådets opgaver at varetage Rebild Øst Klyngens interesser, at fremme dens udvikling og at søge at få medindflydelse i anliggender, som vedrører klyngen. Klyngerådet skal være et koordinerende, formidlende og igangsættende led i hele Rebild Øst Klyngens område, og det er rådets opgave at være opmærksom på, hvilke planer, initiativer og behov, der opstår i klyngen. Klyngerådet skal fungere som kontaktled mellem klyngen og Rebild Kommune og andre.

Det er klyngerådets ansvar at have overblik over og koordinere mellem de igangværende arbejdsgrupper. Det er arbejdsgruppernes ansvar at informere om arbejdet i grupperne, referater m.m. skal sendes til webmaster, så alle kan orientere sig på hjemmesiden.

Klyngerådet hører gerne fra nye frivillige, som ønsker at involvere sig i klyngesamarbejdet. Enten med deres faglige kompetencer, til enkelt opgaver eller i eksisterende eller nye projektgrupper.

Jeg ønsker Rebild Øst Klyngen og klyngerådet held og lykke fremover og takker for et spændende og godt samarbejde til alle involverede borgere, styregruppe, kommunikationsgruppe, borgerinvolveringsgruppe i Rebild Øst Klyngen, Rebild Kommune og til klyngesekretariatet 😊

                                                                                                                                                                                                                                                                            Pia Bonde, proceskonsulent.

 

NB: Uddybning af ovenstående findes under bjælken ”Klyngen” – siden ”Processen opstart 1½ år”

 

Så langt – så godt! – Klyngesamarbejdet blomstrer.

Der er nu nedsat en eller flere arbejdsgrupper under hvert indsatsområde.

Du/i er velkomne i arbejdsgrupperne eller med en ny arbejdsgruppe, som understøtter visionen og et eller flere af indsatsområderne.

Mange grupper mødes inden den fælles workshop for alle arbejdsgrupperne d. 6/3 kl. 19 – 21.30 i Blenstrup Kultur- og aktivitetscenter.

Udover gruppernes egne møder holdes der 3 fælles inspirations-, sparrings- og arbejdsmøder for alle arbejdsgrupper 21/3, 25/4 og 16/5.

 

Ca. 60 mødte op til borgermøde, alle deltog aktivt i aftenens program. En del meldte sig efterfølgende på arbejdsgrupper under de 6 indsatsområder. Ca. 15- 20 arbejdsgrupper er i gang i klyngen. Spændende at se, hvilke fælles samarbejdsprojekter, der vokser ud af gruppernes arbejde.

 

Alle arbejdsgrupper mødes i Blenstrup kultur og aktivitetscenter til workshop og sparring d. 6/3 kl. 19 – 21.30!  Velkommen. 

 

 

Vision Rebild Øst!

I Rebild Øst er der højt til himlen og tæt til det hele!  

Med et bredt udbud af lokale kvalitetsprodukter og et aktivt foreningsliv byder området på alsidige oplevelser for den kræsne gane, naturelskeren og den aktive sportsudøver.

De autentiske og levende lokalsamfund, som er præget af østhimmerlandsk lune og foretagsomhed, bringer nærhed og livskvalitet til den moderne familie, de unge, de erfarne og alle gæsterne.

Her er aldrig kedeligt!

Indsatsområder:

  • Fælles identitet, bosætning og markedsføring
  • Fælles mødesteder – mødesteder for unge
  • Infrastruktur – transport etc…
  • Natur, stier og friluftsliv
  • Foreningssamarbejde
  • Erhverv og turisme

Arbejdsgrupperne kommer på hjemmesiden www.rebildøstklyngen.dk ! Jørgen Nielsen bygger sider til alle arbejdsgrupper under bjælken ”Klyngen” – ”arbejdsgrupper”.

På hjemmesidens forside bringes gerne nyt fra arbejdsgrupperne, efterlysninger af kompetencer, interessenter m.fl… andet fra grupperne. Så hold jer ikke tilbage.

Det samme gælder klyngens fælles facebook side, ansvarlig Hanne Førster hanneb79@hotmail.com

 

Alle I klyngen skal kunne følge med 

  • og skal kunne kontakte arbejdsgrupperne med ideer og for at indgå i arbejdsgruperne, samt melde ind med arbejdsgrupper, som hører under de 6 indsatsområder.

 

Arbejdsgrupperne sender løbende nyt fra grupperne, referater, fotos af processer m.m. til Jørgen: jpsn@jelm.dk, Klyngens webmaster, eller jeres lokale hjemmesideansvarlige.

Det samme gælder klyngens fælles facebook side, brug den, ansvarlig Hanne Førster hanneb79@hotmail.com

 

Nye arbejdsgrupper skal bruge de vedhæftede skemaer / kit for det relevante indsatsområde, for at lette styregruppens samling af materialet i udviklingsstrategien.

 

Arbejdsgrupperne udarbejder handleplaner, de skal skrives ind i den samlede udviklingsplan/-strategi for Rebild Øst Klyngen, som styregruppen skal færdiggøre i maj. (Det kan også være projekter, som ikke er påbegyndt).

 

Styrke til kommende fondsansøgninger: De handleplaner og projekter, som kommer med i udviklingsplanen, står stærkt, når der skal søges fonde, da det borger for et grundigt forarbejde og et gedint fællesskab, der står bag projekterne.

På Borgermødet blev arbejdsgrupper nedsat under hvert indsatsområde. Under hvert tema kan være/-er flere underarbejdsgrupper.

f.eks er der under mødesteder også en arbejdsgruppe på tværs af hallerne, kontaktliste vedhæftet. En arbejdsgruppe Fælles aktivitetscenter Bælum er under opbygning, kontaktliste følger.

Blenstrup har nedsat arbejdsgrupper på tværs i Blenstrup, disse kommer også på hjemmesiden. Terndrups områdefornyelsesprojekt og arbejdsgrupperne der´ kommer på. Flere ildsjæle er i gang med at kontakte relevante interessenter og ressourcepersoner til foreslåede arbejdsgrupper.

 

Er der andre projekter i gang/ på vej i klyngen?, som hører under de 6 indsatsområder og Klyngens vision, vil styregruppen og jeg gerne vide det.  

De skal meget gerne med i strategiplanen og på hjemmesiden. Kontakt styregruppen eller undertegnede.

 

Rigtig god weekend til alle!

Venlig hilsen

Pia Bonde

post@piabonde.dk

20 32 22 23

 

www.rebildøstklyngen.dk