Forfatterarkiv: Jørgen Nielsen

Så langt – så godt! – Klyngesamarbejdet blomstrer.

Der er nu nedsat en eller flere arbejdsgrupper under hvert indsatsområde.

Du/i er velkomne i arbejdsgrupperne eller med en ny arbejdsgruppe, som understøtter visionen og et eller flere af indsatsområderne.

Mange grupper mødes inden den fælles workshop for alle arbejdsgrupperne d. 6/3 kl. 19 – 21.30 i Blenstrup Kultur- og aktivitetscenter.

Udover gruppernes egne møder holdes der 3 fælles inspirations-, sparrings- og arbejdsmøder for alle arbejdsgrupper 21/3, 25/4 og 16/5.

 

Ca. 60 mødte op til borgermøde, alle deltog aktivt i aftenens program. En del meldte sig efterfølgende på arbejdsgrupper under de 6 indsatsområder. Ca. 15- 20 arbejdsgrupper er i gang i klyngen. Spændende at se, hvilke fælles samarbejdsprojekter, der vokser ud af gruppernes arbejde.

 

Alle arbejdsgrupper mødes i Blenstrup kultur og aktivitetscenter til workshop og sparring d. 6/3 kl. 19 – 21.30!  Velkommen. 

 

 

Vision Rebild Øst!

I Rebild Øst er der højt til himlen og tæt til det hele!  

Med et bredt udbud af lokale kvalitetsprodukter og et aktivt foreningsliv byder området på alsidige oplevelser for den kræsne gane, naturelskeren og den aktive sportsudøver.

De autentiske og levende lokalsamfund, som er præget af østhimmerlandsk lune og foretagsomhed, bringer nærhed og livskvalitet til den moderne familie, de unge, de erfarne og alle gæsterne.

Her er aldrig kedeligt!

Indsatsområder:

  • Fælles identitet, bosætning og markedsføring
  • Fælles mødesteder – mødesteder for unge
  • Infrastruktur – transport etc…
  • Natur, stier og friluftsliv
  • Foreningssamarbejde
  • Erhverv og turisme

Arbejdsgrupperne kommer på hjemmesiden www.rebildøstklyngen.dk ! Jørgen Nielsen bygger sider til alle arbejdsgrupper under bjælken ”Klyngen” – ”arbejdsgrupper”.

På hjemmesidens forside bringes gerne nyt fra arbejdsgrupperne, efterlysninger af kompetencer, interessenter m.fl… andet fra grupperne. Så hold jer ikke tilbage.

Det samme gælder klyngens fælles facebook side, ansvarlig Hanne Førster hanneb79@hotmail.com

 

Alle I klyngen skal kunne følge med 

  • og skal kunne kontakte arbejdsgrupperne med ideer og for at indgå i arbejdsgruperne, samt melde ind med arbejdsgrupper, som hører under de 6 indsatsområder.

 

Arbejdsgrupperne sender løbende nyt fra grupperne, referater, fotos af processer m.m. til Jørgen: jpsn@jelm.dk, Klyngens webmaster, eller jeres lokale hjemmesideansvarlige.

Det samme gælder klyngens fælles facebook side, brug den, ansvarlig Hanne Førster hanneb79@hotmail.com

 

Nye arbejdsgrupper skal bruge de vedhæftede skemaer / kit for det relevante indsatsområde, for at lette styregruppens samling af materialet i udviklingsstrategien.

 

Arbejdsgrupperne udarbejder handleplaner, de skal skrives ind i den samlede udviklingsplan/-strategi for Rebild Øst Klyngen, som styregruppen skal færdiggøre i maj. (Det kan også være projekter, som ikke er påbegyndt).

 

Styrke til kommende fondsansøgninger: De handleplaner og projekter, som kommer med i udviklingsplanen, står stærkt, når der skal søges fonde, da det borger for et grundigt forarbejde og et gedint fællesskab, der står bag projekterne.

På Borgermødet blev arbejdsgrupper nedsat under hvert indsatsområde. Under hvert tema kan være/-er flere underarbejdsgrupper.

f.eks er der under mødesteder også en arbejdsgruppe på tværs af hallerne, kontaktliste vedhæftet. En arbejdsgruppe Fælles aktivitetscenter Bælum er under opbygning, kontaktliste følger.

Blenstrup har nedsat arbejdsgrupper på tværs i Blenstrup, disse kommer også på hjemmesiden. Terndrups områdefornyelsesprojekt og arbejdsgrupperne der´ kommer på. Flere ildsjæle er i gang med at kontakte relevante interessenter og ressourcepersoner til foreslåede arbejdsgrupper.

 

Er der andre projekter i gang/ på vej i klyngen?, som hører under de 6 indsatsområder og Klyngens vision, vil styregruppen og jeg gerne vide det.  

De skal meget gerne med i strategiplanen og på hjemmesiden. Kontakt styregruppen eller undertegnede.

 

Rigtig god weekend til alle!

Venlig hilsen

Pia Bonde

post@piabonde.dk

20 32 22 23

 

www.rebildøstklyngen.dk

Borgermøde 31/01.

Hent Annoncen som PDF til print her. Husk at sætte V ved tilpas siden før du printer, for at få hele annoncen med.

 

Alle borgerne i Rebild Øst Klyngen inviteres til borgermøde 31. januar!
Bor du i Rebild Øst Klyngen – så kom til Siem forsamlingshus den 31. januar fra kl. 19-21.30. Kaffe og ostebord i pausen.
Her kan du være med til at sætte dit præg på, hvordan klyngens skal udvikles fremover.

I løbet af 2017 blev alle Rebild Øst Klyngens herligheder kortlagt og i december offentliggjort i en flot rapport, som kan læses på Rebild Øst Klyngens hjemmeside. Rapporten er dels et resultat af den borgerundersøgelse der blev gennemført i efteråret, og hvor hele 1.442 borgere besvarede et spørgeskema og dels af de mange dialogmøder der også blev holdt om forskellige temaer. Borgerinvolveringsgruppens store arbejde med at kortlægge faciliteter og stedbundne potentialer. Herudover har Rebild Kommune bidraget med mange oplysninger om området og de visioner, kommunen har for at udvikle vores Kommune.

Nu skal der handling til
Med rapporten, har vi fået et solidt grundlag for at komme videre til næste fase. Nu skal der nemlig handling på alle de gode ideer, der kom frem i kortlægningsfasen. De handlinger der skal sættes i gang, skal både være med til at øge livskvaliteten for de borgere, der bor i området og være med til at trække flere borgere til området. På den lange bane er intentionen bag Klyngen nemlig, at området blive mere synligt på landkortet, som et unikt sted at bo og som et sted, hvor det også er attraktivt at flytte til.

Borgermødet har derfor tre punkter + Kaffe/the og ostebord:
1. Først vil Styregruppen præsentere essensen af den kortlægning, der fandt     sted i efteråret og som resulterede i, at vi nu har fået en fin rapport om klyngens herligheder, samt hvilke indsatsområder, borgerne har peget på, at vi skal arbejde videre med.
Indsatsområderne er I første omgang:
– Fælles identitet, bosætning og markedsføring
– Infrastruktur
– Natur, stier og friluftsliv
– Fælles mødesteder, herunder mødesteder for unge
– Foreningssamarbejde
– Erhverv og turisme
2. Herefter kommer Landskabsarkitekt Line Toft. Line har været konsulent på andre landsbyklynger, og vil inspirere os med eksempler på, hvad andre Klynger har præsteret af resultater ved at indgå i et klyngesamarbejde.
3. Kaffe/the og ostebord.

4. Til sidst skal vi i fællesskab drøfte, hvilke ideer vi synes det kunne være interessant at arbejde videre med ligesom vi også skal aftale, hvordan vi kommer videre med de forskellige indsatsområder. Alle ideer er velkomne denne aften.

På borgermødet vil det være muligt at melde sig ind i en af de arbejdsgrupper, der skal være med til at realisere nogle af de mange gode ideer der måtte komme frem. Det skal dog siges, at det ikke er noget krav, at man melder sig i en arbejdsgruppe fordi man deltager i borgermødet. Alle er meget velkomne og alle gode ideer modtages gerne.

For de, der gerne vil med i en arbejdsgruppe, bliver der holdt en workshop den 6. marts fra kl. 19.00–21.30 i Blenstrup Kultur- og aktivitetscenter.

Efterfølgende vil konsulent Pia Bonde i samspil med medarbejdere fra Rebild Kommune inspirere og supportere arbejdsgrupperne på 3 fællesmøder for arbejdsgrupperne i løbet af foråret.

Rapporten kan læses på klyngens fælles hjemmeside www.rebildøstklyngen.dk – ”Klyngen” – ”Kortlægning herligheder” og på facebooksiden ”Rebildøstklyngen”.

Rebild Øst Klyngen er lokalområderne: Gerding, Horsens, Blenstrup, Dollerup, Askildrup, Fræer, Skibsted, Svanfolk, Smidie, St. Brøndum, Lyngby, Bælum, Lille Brøndum, Hellum, Torup, Siem, Terndrup, Solbjerg og Korup.

 

Bemærk: Workshop for arbejdsgrupper bliver d. 6/3 2018 kl. 19 – 21.30 i Blenstrup Hallen (ikke d. 28/2 18. som tidligere planlagt)

Kortlægning og analyse Landsbyklyngen Rebild Øst

Kend din klynge! – Alle herligheder og ønsker er kortlagt i rapport!

Alle input fra Borgerundersøgelsen, dialogmøderne, borgerinvolveringsgruppens kortlægning af faciliteter og mødesteder, demografi, Rebild Kommunes visioner og borgernes ønsker m.m. er samlet i Rapporten ”Kortlægning og analyse Landsbyklyngen Rebild Øst”. Tak for indsatsen til alle som har bidraget!

Rapporten kan ses og hentes som PDFwww.rebildøstklyngen.dk og rebildøstklyngens facebookside.

 

Og hvad så nu?

 

Styregruppen mødes d. 9/1 18. for at uddrage essensen af rapporten samt borgernes ønsker og på den baggrund formulere Vision og indsatsområder.

Sæt X i kalenderen d. 31/1 2018 – og kom til møde for alle borgere i hele Klyngen.

Her vil styregruppen præsentere essensen af kortlægningen af alle herlighederne og hvilke indsatsområder borgerne har peget på, at vi skal arbejde videre med.

Line Toft, Landskabsarkitekt vil inspirere med eksempler på, hvad andre Klynger har præsteret gennem samarbejde.

Vi skal have ideer til- og aftale, hvordan vi kommer videre med de forskellige indsatsområder, har du flere ideér, hører vi dem gerne J

Nu skal der handles på baggrund af alt det vi har kortlagt – det vi har og det vi gerne vil.

I som har lyst til at melde jer i arbejdsgrupper er velkomne til det, men det er ikke en forudsætning for at deltage i mødet.

 

Endelig invitation til mødet, d. 31/1 i Siem forsamlingshus fra kl. 19 – 21.30, udsendes efter styregruppens møde 9/1 18.

Velkommen

Velkommen

til

”www.rebildøstklyngen.dk”

Hjemmesiden er nu godt i gang

vi er mange, som arbejder videre med at bygge mere på siderne.

Kik på det vi har fået på nu 

Go´ fornøjelse

Velkommen tilbage om ikke så længe 

Så er der mere nyt!

Nogle sider er under opbygning 

og

på sigt vil vi krydre siderne med interaktive kort,

så du hurtigt kan orientere dig om alt det vi har  – alt det vi kan – alt det vi vil

Du er velkommen til at bidrage med stof – kontakt en af de hjemmesideansvarlige

Husk at bidrage til vores fælles kalender

Besøg også klyngens facebook

”rebildøstklyngen”

Send dine stemningsfotos fra Rebild Øst til

hjemmesiden via instagram

#rebildøst#

 

TAK!

Borgerundersøgelsen.

Mange tak for din deltagelse i Borgerundersøgelsen! 😊

1.442 borgere besvarede spørgeskemaet. –  Knap 400 har svaret på spørgsmålet ”Hvad er dit største ønske for området?”- 325 har svaret på ”Hvad er Livskvalitet, attraktivitet og vækst for dig?”                      – der pågår nu et stort arbejde med at bearbejde alle besvarelserne. (se besvarelserne…..)

De sidste 2 af de 8 dialogmøder holdes i aften d. 28/9, essensen heraf skal sammen med besvarelserne og Borgerinvolveringens- kommunikations- og styregruppens store arbejde med kortlægning være med til at danne grundlag for den videre udvikling.

I december bliver kortlægningsrapporten klar, og kan ses her på hjemmesiden kort før jul. 😊

Styregruppen skal på baggrund heraf formulere Vision, mål og indsatsområder d. 9/1 2018 – herefter inviteres alle borgere til borgermøde d. 31/1 18. (sæt X i kalenderen nu 😊) Her præsenteres essens af kortlægningen og Vision, mål og indsatsområder bringes i spil med henblik på at få nedsat arbejdsgrupper som brænder for at smøge ærmerne op og arbejde i konkrete projekter med indsatsområderne.

Så skal vi i gang med konkrete tiltag!

  1. 28/2 18 afholdes workshop for Arbejdsgrupperne og styregruppen samt fundraisergruppe. (sæt X i kalenderen nu 😊) Her skal udarbejdes handleplaner og projektmodninger påbegyndes.

 

119 nye frivillige 😊

har i forbindelse med borgerundersøgelsen ytret ønske om at blive kontaktet for at høre mere om muligheder for at blive frivillig i Rebild Øst Klyngen! – det er vi rigtig glade for. 😊

Vi skal finde den rigtige måde at afdække muligheder og kompetencer, lyst til at hjælpe med hvad på. I vil høre fra os, når vi får styr på det.

Allerede på første opstarts borgermøde for klyngesamarbejdet meldte borgere sig på arbejdsgrupperne Stier og friluftsliv, Erhverv og turisme samt Bosætning og branding og nogle meldte sig som frivillige, som må kontaktes til ad hoc opgaver.

 

515 har ønsket at deltage i lodtrækningen om de 3 præmier  – lodtrækning foregår på Styregruppens møde d. 11/10. Herefter kontaktes de heldige. 😊

Se svar fra Borgerundersøgelsen her.https://www.xn--rebildstklyngen-bub.dk/svar-borgerundersoegelse/

SUNDHED FOR PENGENE og LANDSBYSTAFETTEN

Skibsted har været så heldig at have vundet både “Sundhed for Pengene” og “Landsbystafetten” og fejrede begge de store begivenheder i går d. 2, sept.
Der blev afholdt “Årets Største Sæbekassebil Løb” – “Skibsted Cup”. 16 biler havde tilmeldt sig, med deltagelse fra Bælum, Blenstrup, Horsens, St. Brøndum og Skibsted borger. De fart glade racere  kørte i halvanden time (mindst 30 heat mm.) indtil sulten og kaffe tørsten meldte sig.
Efter pølser og vand, kage og kaffe, og en velfortjent puste rum, samledes opmærksomheden om “Junglestien”, hvor den første etape blev indviet med double snore klipning ceremoni. Ung og ældre  brugte hver sin saks til at marker åbning af stien. Små og stor fodder prøvede første etape.
Sidst men ikke mindst optog den “Flyvende Kuffert” alles opmærksomhed og nogle af de yngste prøvede cirkus kunsten. En begivenhedsrig dag med omkring 150 gæster.
Byens borger, foreninger, og håndværker har samarbejdet om “Sundhed for Pengene” og “Landsbystafetten”. De nye brædder på  bord og bænke, som byens  håndværker har sponseret og monteret af frivillige kræfter, blev også indviet.