Processen opstart 1½ år

Processen opstart 1½ år

 

Borgermøde  d 23/3 2017  – Klyngeprojektet skydes i gang!

 

Processen, præsentation v. proceskonsulent Pia Bonde, PDF

Hvorfor klynge her? – Hvad kan vi få ud af det? v. ildsjæl Gitte Holm, PDF

 

Ideer fra Borgermødet 23/3 2017. PDF

 

Følgende grupper blev nedsat: 

Organisering:

Styregruppe

Borgerinvolveringsgruppe

Kommunikationsgruppe

 

Tilmeldinger til følgende arbejdsgrupper:

Bosætning -Branding, Erhverv og turisme, Stier og friluftsliv, Fundraising samt ad hoc hjælp.

 

Status pr. 10/10 2017: 

Borgerundersøgelsen! 😊 ( gennemført på e-box i sept. 1017)

 

119 nye frivillige 😊

har i forbindelse med borgerundersøgelsen ytret ønske om at blive kontaktet for at høre mere om muligheder for at blive frivillig i Rebild Øst Klyngen! – det er vi rigtig glade for. 😊

Vi skal finde den rigtige måde at afdække muligheder og kompetencer, lyst til at hjælpe med hvad på. I vil høre fra os, når vi får styr på det.

Allerede på første opstarts borgermøde for klyngesamarbejdet meldte borgere sig på arbejdsgrupperne Stier og friluftsliv, Erhverv og turisme samt Bosætning og branding og nogle meldte sig som frivillige, som må kontaktes til ad hoc opgaver.

 

515 har ønsket at deltage i lodtrækningen om de 3 præmier  – lodtrækning foregår på Styregruppens møde d. 11/10. Herefter kontaktes de heldige. 😊

 

Den helt store kortlægning er i gang. – Takket være de mange borgeres svar i borgerundersøgelsen og de gode dialogmøder med fokusgrupperne tegner der sig såvel glæde og stolthed over mange faciliteter, aktiviteter samt samarbejdsflader i dag, som tydelige ønsker til udvikling i- og af klyngen fra borgerne i Rebild Øst:

1.442 borgere besvarede spørgeskemaet. –  Knap 400 har svaret på spørgsmålet ”Hvad er dit største ønske for området?”- 325 har svaret på ”Hvad er Livskvalitet, attraktivitet og vækst for dig?”  – der pågår nu et stort arbejde med at bearbejde alle besvarelserne.

Se uddybende svar på 2 spørgsmål:

”Største ønsker for området fra borgerne i Rebild Øst” PDF – sammenfatning PDF

Bentes resume af borgernes største ønsker  PDF

”Hvad forstår du ved livskvalitet, attraktivitet og vækst?” PDF som bliver arbejdspapir for styregruppen i den videre proces.

 

 

 

Landsbyklyngesekretariatet er nu i gang med at bearbejde alle svarene på de øvrige spørgsmål.

Herudover har Rebild Kommune bidraget med lidt om samarbejde mellem borgere og kommune i dag, relevante politikker, kommuneplaner for områderne, geografi, demografi.

Klyngen har beskrevet baggrunden for samarbejdet og lidt lokalhistorie og de enkelte byer har kort beskrevet lidt om hvad de har, kan og hvad der er vigtigt for byen og for samarbejdet.

 

Alt skal samles i rapport sammen med borgerinvolveringsgruppens kortlægning af mødesteder, faciliteter, seværdigheder m.v. samt essensen af

dialogmøderne med de 8 fokusgrupper :mødesteder, lokalråd og landsbyforeninger, fritids- og kulturforeninger samt div. Interessegrupper, børnefamilier-dagplejere- dagtilbud og skoler, stier og friluftsliv, erhverv – handel- turisme, unge samt ældre.

Samskriv Dialogmøder PDF

Samskriv gruppeinterview med unge PDF

Samskriv Organisering, kommunikation og borgerinvolvering  PDF

 

Kortlægningsrapporten bliver klar sidst i dec., og den skal danne grundlag for den videre udvikling!  – kan ses på hjemmesiden kort før jul. 😊

 

Styregruppen skal på baggrund heraf formulere Vision, mål og indsatsområder d. 9/1 2018

 

Borgermøde for alle i klyngen d. 31/1 18. (sæt X i kalenderen nu) 😊

Her præsenteres essens af kortlægningen og Vision, mål og indsatsområder bringes i spil med henblik på at få nedsat arbejdsgrupper som brænder for at smøge ærmerne op og arbejde i konkrete projekter med indsatsområderne.

 

Så skal vi i gang med konkrete tiltag!

  1. 26/3 2018 afholdes workshop for Arbejdsgrupperne og styregruppen samt fundraisergruppe. (sæt X i kalenderen nu 😊) Her skal udarbejdes handleplaner og projektmodninger påbegyndes.

 

Plan for faserne 3 – 4 og 5

Se planen som pdf her.